Vanuit vzw Kruislink hanteren we de basisaanname dat elke ouder zijn of haar kind(eren) graag ziet en intrinsiek goed ouderschap wil waarmaken. We zien ouders als de sterkste en onvervangbare schakels om kinderen optimaal te laten ontwikkelen. We vertrekken vanuit de fundamentele behoefte van elk kind om te kunnen opgroeien in hun eigen “nest”. Dit betekent dat we ervan uitgaan dat kinderen de beste kansen hebben wanneer ze opgroeien in verbondenheid met hun gezin, op voorwaarde dat hun fysieke en emotionele veiligheid gewaarborgd wordt en er garantie is op voldoende ontwikkelingskansen. Opgroeien binnen het eigen gezin biedt meer continuïteit en stabiliteit aan kinderen, alsook bescherming en betere mogelijkheden om  langdurige gehechtheidsrelaties te ontwikkelen.

Relatievorming tussen ouder en kind vraagt om balans tussen verschillen aspecten nl. verbondenheid versus ruimte tot eigen ik-ontwikkeling, grenzen en structuur met voldoende experimenteerruimte, het bieden van stimulansenmet een goede afstemming op de ontwikkelingstaken maar ook op de eigenheid van het kind.

Nietemin kunnen gezinnen geconfronteerd worden met heel wat hindernissen in het opvoedingstraject en bij de specifieke ontwikkelingstaken van het kind. Onveiligheid en verontrusting kunnen ontstaan vanuit te zware taken, bijzondere individuele noden van het kind, stressoren, disbalans en/of vaardigheidstekorten binnen een gezin als een dynamisch en circulair systeem. Vanuit bovenstaande basisaannames  opteren we er zoveel mogelijk voor om kinderen thuis te laten verblijven, op voorwaarde dat hun emotionele en fysieke veiligheid en integriteit gegarandeerd zijn. De veiligheid van kinderen staat steeds voorop. Enkel waar dat echt nodig is, wordt een (tijdelijk) verblijf extern georganiseerd met een maximale verbinding met ouders.

 

Om groei te bewerkstelligen is een constructieve samenwerkingsrelatie essentieel. We wensen vanuit partnerschap met alle gezinsleden concrete doelstellingen op te stellen en een goede balans te vinden tussen enerzijds de verwachtingen van de gezinsleden en anderzijds de bezorgdheden vanuit andere betrokkenen. We streven hierin naar “goed-genoeg-ouderschap” en respecteren diversiteit en de culturele aspecten van elk gezin.

Partnerschap en samenwerking met gezinnen is noodzakelijk, ook bij acute onveiligheid, zeer grote verontrusting of meer dwingende omstandigheden. We engageren ons sterk om dit partnerschap te bewerkstelligen en proberen de gezinsleden via verschillende, passende manieren in beweging te brengen. We hebben hierbij aandacht voor de zienswijze van de verschillende gezinsleden en zoeken een gemeenschappelijke taal om te spreken over bezorgdheden of verontrusting. Openheid en duidelijkheid zijn hierbij zeer belangrijk, waarbij we geen thema uit de weg gaan en een sfeer van taboe’s of geheimhouding trachten te doorbreken. Wanneer we hierbij botsten op weerstand of negatieve gevoelens (boosheid, onmacht) die de samenwerking dreigen te hypotikeren, geven we niet op en blijven we ons sterk engageren naar herstel vanuit het geloof in partnerschap als hefboom naar groei. Niet enkel het verhaal van ouders komt aan bod, maar minimaal even belangrijk is de stem van het kind. Door een goede afstemming op diens leeftijd en ontwikkelingsniveau, nemen we telkens de beleving, noden en zienwijze van de kinderen mee in het hulpverleningstraject.

 

In elk gezin zijn er mogelijkheden tot verandering en alle gezinsleden hebben een veranderingswens, hetzij impliciet. We geloven erin dat alle gezinsleden lijden onder de problemen en deze willen overwinnen, al weten ze vaak (nog) niet hoe. Vanuit een sterke toekomstgerichte en doelgerichte insteek stimuleren we intrinsieke motivatie om tot verandering te komen. In elk gezin zijn naast de zorgen en risico’s, ook signalen van veiligheid, hulpbronnen en krachten aanwezig. Samen met supporters en vertrouwenspersonen uit hun netwerk zijn dit de bouwstenen tot groei en integratie.

 

We streven ernaar om de regie van het hulpverleningstraject zoveel mogelijk bij de verschillende gezinsleden te leggen. Door gezinsleden sterk te betrekken en keuzes te geven in hun traject, reduceren we gevoelens van impact en versterken we de ervaring invloed te hebben en competent te zijn. Het is echter een dynamisch gegeven waarin we het traject afstemmen op het tempo en de vaardigheden van de verschillende gezinsleden. Ook hierin zetten we de noden, de ontwikkeling en de veiligheid van de kinderen centraal.

We zetten sterk in op het netwerk rond het gezin. Gezien er vaak diverse problemen aanwezig zijn die maatschappelijke integratie bemoeilijken, vinden we het  belangrijker om ook het informele netwerk (familie, vrienden, school, vrijetijdsbesteding) te betrekken en als het ware een opvangnet te creëren rondom het kind en zijn gezin.

Vzw Kruislink bestaat uit verschillende deelorganisaties nl. OOOC ’t Kruispunt, Keerpunt en het begeleidingstehuis de Link. Elke deelorganisatie onderschrijft  de algemene pedagogische visie van de vzw en vertaalt deze naar de eigen specifieke expertise en aanbod in het hulpverleningslandschap.

OOOC ’t Kruispunt heeft de expertise om vanuit partnerschap met ouders, kind en ruimer netwerk  (betrokken hulpverlening, school, clb, familie, vrienden,….) de zorgen en krachten in kaart de brengen. We gaan samen op zoek naar antwoorden op de vragen: wat is er aan de hand, waarom ontstaan en bestendigen deze problemen zich en wat heeft dit gezin en dit kind toekomstgericht nodig om de zorgen te verminderen en de krachten te versterken?

Intensieve en kortdurende contextbegeleiding het Keerpunt richt zich tot gezinnen met jonge kinderen waarbij enerzijds grote bezorgdheden zijn omtrent de emotionele en fysieke veiligheid van kinderen. Anderzijds is er nog voldoende geloof aanwezig in de krachten en groeimogelijkheden van het gezin om met intensieve begeleiding mogelijkse onveiligheid om te buigen naar meer veiligheid voor kinderen binnen hun gezin. Het Keerpunt biedt contextbegeleiding om plaatsingen van kinderen buiten hun gezinscontext te vermijden of in tijd te beperken.

 

Het begeleidingsthuis De Link biedt opvang aan kinderen die omwille van acute emotionele of fysieke onveiligheid niet langer in het gezin kunnen verblijven. Hier ligt de focus om vanuit gedeelde zorg, de ouders gefaseerd de regie van het opvoedingstraject van hun kind terug in handen te geven. Ook hier betrekken we het ruimer netwerk om zowel kind als ouders extra te ondersteunen in hun noden en proces.