CBAW: contextbegeleiding in functie van autonoom wonen

Iedere jongere heeft nood aan een eigen plek waar hij/zij zich goed voelt en zichzelf kan zijn. Soms lukt dit niet in een thuissituatie en wil (of moet) de jongere deze plek buitenshuis zoeken. CBAW ondersteunt jongeren die alleen gaan wonen, want dit is een belangrijke stap die uitdagingen met zich meebrengt.

Vaak hebben jongeren al wat praktische vaardigheden verworven. Ze kunnen vaak steun gebruiken bij het nemen van belangrijke beslissingen en de verantwoordelijkheden waarvoor ze komen te staan. Misschien loopt niet alles zoals verwacht of duiken er conflicten op met vrienden of familie. CBAW begeleidt deze jongeren zodat zelfstandig wonen een positieve ervaring wordt. 

 

 

De Link biedt contextbegeleiding i.f.v. autonoom wonen:

 • Contextbegeleiding: Een contextbegeleider stippelt samen met de jongere een individueel traject uit. Wekelijks zijn er contactmomenten bij de jongere thuis of op verplaatsing, bijvoorbeeld: samen naar instanties gaan, woningen bezichtigen,… De begeleiding richt zich op het welbevinden van de jongere en op de groei naar zelfstandigheid. Het netwerk rondom de jongere wordt maximaal betrokken. Indien nodig wordt gezocht naar herstel in relaties.  
 • Autonoom: Komen tot autonomie of zelfstandigheid reikt verder dan enkel het leren van vaardigheden. We zien het ook als het ruimer groeiproces naar jongvolwassenheid.
 • Wonen: We zoeken naar een stabiele, eigen plaats voor de jongere.

 De begeleiding duurt zes maanden en kan telkens verlengd worden met zes maanden.

 

 

Doelen van de begeleiding:

 • Een stabiele woonplaats vinden waar de jongere zich thuis kan voelen. 
 • "Zelfstandig leven" vormgeven: vaardigheden die de jongere al heeft versterken en aanleren/trainen van competenties die nog moeilijk zijn:       

       -  Financieel: leren omgaan met geld, je budget beheren,…

               -  Huishoudelijke taken: boodschappen doen, koken, je woonruimte netjes houden, …

               -  Administratief: formulieren invullen, overzicht behouden, …
               -  Onderhouden (of zoeken naar) een opleiding of werk
               -  Zoeken naar een zinvolle vrijetijdsbesteding

 • Ondersteunen en stimuleren van het groeiproces richting autonomie, eigen keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen. 
 • Waken over het psychosociaal welbevinden van de jongere (bijvoorbeeld omgaan met stress of gevoelens van eenzaamheid) en hierbij de nodige handvaten aanbieden. 
 • Een steunend netwerk creëren rond de jongere. Indien nodig samen op zoek gaan naar hoe contacten hersteld kunnen worden. 
 • Krachten aanwenden in het zoeken naar oplossingen of leren omgaan met moeilijkheden.

  

Voor wie?

           

CBAW is mogelijk voor jongeren vanaf 17 tot 25 jaar die binnen een straal van 25 kilometer rondom De Link wonen. Daarenboven gaat het om jongeren die: 

 • niet meer thuis kunnen wonen (eventueel na een verblijf in een residentiële voorziening). 
 • zelfstandig willen wonen maar nog onvoldoende vaardigheden en netwerk hebben ontwikkeld om dit succesvol alleen aan te kunnen.
 • samenwonen met vrienden of familie en hierin problemen ervaren of waar pedagogische thuishulp onvoldoende toereikend is.

 

Hoe?

 

De begeleiding start met een kennismakingsgesprek met alle betrokkenen.

Samen met zijn begeleider brengt de jongere in beeld wat hij/zij al kan en waar hij/zij hulp bij wenst. Dit op vlak van praktische vaardigheden, netwerk en psychosociaal functioneren. Er wordt een doelenplan opgesteld op maat van de jongere.  

We verwachten motivatie en inzet van de jongere om samen met de begeleider actie te ondernemen. De jongere heeft veel inspraak en wordt gestimuleerd om echt aan de slag te gaan, verantwoordelijkheden en initiatief op te nemen. De begeleider is een coach in dit proces. Hij laat de jongere zelf ondernemen en ondersteunt waar nodig.

 

 

Onze aanpak:

 • De nadruk ligt op samen-werken: we stimuleren de jongere tot actieve participatie door inspraak in het doelenplan en door hem/haar zélf dingen te laten ondernemen. De begeleider neemt geen taken over maar ondersteunt de jongere in de keuze van oplossingen en aanpak.
 • We zoeken naar een goede balans tussen het verwerven van vaardigheden en het psychosociaal welbevinden van de jongere. 
 • We ondersteunen de jongere in het herstel van moeilijke relaties. We gaan actief op zoek naar personen die een steun kunnen betekenen op langere termijn. Ook wanneer de jongere hier niet expliciet om vraagt, brengen we netwerk ter sprake en doen we een aanbod.
 • We respecteren de levensstijl en keuzes van de jongere binnen de regels die de maatschappij oplegt. We zijn er niet om te controleren, maar willen alles eerlijk kunnen bespreken.
 • Communicatie verloopt op een open en duidelijke manier. We benoemen ook wat moeilijk of lastig is en zijn rechtuit. De jongeren weet wat hij/zij aan ons heeft

 

Elke zes maanden evalueren we samen met de jongere en de aanmelder de vooropgestelde doelstellingen. We maken een evolutieverslag en bezorgen dit aan de jongere en de aanmelder.

 

 

Praktisch

 

De begeleiding is gratis. Iedere jeugdhulpbieder kan aanmelden, zoals:  

 • Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ)
 • Sociale Dienst van de Jeugdrechtbank (SDJ)
 • Andere voorzieningen van bijzondere jeugdzorg
 • Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW)
 • Jongerenadviescentra (JAC)
 • Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB)

Het aanbod CBAW vanuit De Link behoort tot de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulphulpverlening. De aanmelder kan een aanvraag indienden bij de Intersectorale Toegangspoort (ITP). Het is de ITP die uiteindelijk de beslissing neemt of een jongere in aanmerking komt voor CBAW. 

 

We werken met een wachtlijst, waarop vanuit de Intersectorale Toegangspoort (ITP) kan ingetekend worden. Wanneer een mogelijkheid tot opstarten vrijkomt, wordt de betrokken aanmelder gecontacteerd.

 

Voor meer informatie over ons aanbod kan u contact nemen met opnameverantwoordelijke via het contactformulier.