hoe

De begeleiding start met een kennismakingsgesprek. Hiervoor worden de ouders, het kind, belangrijke personen uit het netwerk, de aanmelder en eventueel andere hulpverleners uitgenodigd.

 

De contextbegeleider brengt samen met het gezin in beeld wat goed en wat moeilijk loopt. Ieders zienswijze, wensen en verwachtingen komen aan bod. Op basis hiervan stellen we concrete en actiegerichte (veiligheids)doelen op. De ouders en het kind/de jongere bespreken wat nodig is en hoe ze deze doelen willen realiseren. Dit alles krijgt vorm in een (veiligheids)plan. Ook het netwerk rond het gezin krijgt een belangrijke rol, want we gaan actief op zoek naar supporters voor de kinderen, jongeren en ouders. Iedereen heeft immers mensen nodig om successen mee te vieren en om op terug te vallen als het moeilijker loopt. Tijdens de begeleiding wordt het netwerk dan ook versterkt en actief betrokken. Zo krijgen we een gedeeld plan dat ervoor zorgt dat onveilige situaties zich niet (meer) zullen voordoen in het gezin. 

 

Daarnaast kan het nodig zijn om samen met de contextbegeleider te werken aan bepaalde vaardigheden of om stress binnen het gezin te verminderen. Soms geven vooral praktische zaken veel spanning en we helpen dan ook om die problemen aan te pakken.

We gaan op zoek naar kleine veranderingen die een grote impact kunnen hebben en werken zo stapsgewijs naar groei en vooruitgang binnen het gezin.

 

We willen samen en in overleg met de verschillende gezinsleden en hun supporters de handen uit de mouwen steken, dus niet enkel praten maar zeker ook in actie schieten!

 

Onze aanpak

  • We geloven er sterk in dat kinderen en  jongeren het best opgroeien in hun eigen gezin, zolang dit kan op een veilige manier. De nadruk ligt op veiligheid, opvoedingsvaardigheden en ontwikkelingskansen.
  • Het hele gezin maakt deel uit van de begeleiding en krijgt inspraak. We hebben oog voor ieders zienswijze, ouders én kinderen/jongeren.
  • We benaderen gezinnen vanuit respect en stemmen ons telkens af op de eigenheid van gezinnen, waarbij we op zoek gaan naar de juiste taal en het juiste tempo.
  • Vanuit een sterk engagement naar samenwerking, werken we motiverend en houden vast, ook als gezinsleden dreigen af te haken of als de begeleiding angst, weerstand of kwaadheid oproept. We werken aanklampend en zetten door: ook wanneer het moeilijk loopt, geven we niet op!
  • We hebben een positieve ingesteldheid en focussen op de dingen die goed gaan om hiermee de problemen aan te pakken en tot oplossingen te komen.
  • We nemen geen taken over maar geven ouders en hun netwerk opnieuw verantwoordelijkheid en regie.
  • We houden van open communicatie: we zijn duidelijk, benoemen ook wat moeilijk is en zijn rechtuit.
  • Ook moeilijke onderwerpen of bezorgdheden maken we bespreekbaar, uiteraard met de nodige zorg, begrip en menselijkheid. 

We realiseren dit in partnerschap met alle betrokkenen, ook met andere hulpverleners rond het gezin. Hiertoe organiseren we doorheen de begeleiding op verschillende momenten netwerktafels of familieberaden. 

  

Regelmatig evalueren we met de kinderen, jongeren, ouders, aanmelder en andere betrokkenen het traject. We bekijken samen welke stappen werden gezet en waar we nog verder aan willen werken. Ook bekijken we wat nog nodig is om de begeleiding af te ronden en of er nog verlenging noodzakelijk is.

 

Op het einde van onze begeleiding maken we een verslag voor het gezin en de aanmelder.