Vanuit vzw Kruislink vertrekken we van het idee dat elke ouder zijn of haar kind(eren) graag ziet en een goede ouder wil zijn. Kinderen hebben hun ouders en een veilig nest nodig om goed te kunnen ontwikkelen. Dit betekent dat we ervan uitgaan dat kinderen de beste kansen hebben wanneer ze opgroeien in verbondenheid met hun gezin, op voorwaarde dat hun fysieke en emotionele veiligheid gewaarborgd wordt en er garantie is op voldoende ontwikkelingskansen. De veiligheid van kinderen staat steeds voorop. Enkel waar dat echt nodig is, wordt een (tijdelijk) verblijf extern georganiseerd met een maximale verbinding met ouders.

 

Partnerschap en samenwerking met gezinnen is noodzakelijk, ook bij acute onveiligheid, zeer grote verontrusting. We wensen vanuit partnerschap met alle gezinsleden concrete doelstellingen op te stellen en een goede balans te vinden tussen enerzijds de verwachtingen van de gezinsleden en anderzijds de bezorgdheden vanuit andere betrokkenen. We streven hierin naar “goed-genoeg-ouderschap” en respecteren diversiteit en de culturele aspecten van elk gezin. 

 

In elk gezin zijn er mogelijkheden tot verandering en alle gezinsleden hebben een veranderingswens, ook als die niet direct wordt uitgesproken. We geloven erin dat alle gezinsleden lijden onder de problemen en deze willen overwinnen, al weten ze vaak (nog) niet hoe. Vanuit een sterke toekomstgerichte en doelgerichte insteek stimuleren we intrinsieke motivatie om tot verandering te komen. In elk gezin zijn naast de zorgen en risico’s, ook signalen van veiligheid, hulpbronnen en krachten aanwezig. Samen met supporters en vertrouwenspersonen uit hun netwerk zijn dit de bouwstenen tot groei en integratie.

 

We streven ernaar om de regie van het hulpverleningstraject zoveel mogelijk bij de verschillende gezinsleden te leggen. Door gezinsleden sterk te betrekken en keuzes te geven in hun traject, verminderen hun gevoelens van onmacht en versterkt hun ervaring invloed te hebben en bekwaam te zijn. Dit is een veranderlijk proces waarin we het traject afstemmen op het tempo en de vaardigheden van de verschillende gezinsleden. Ook hierin zetten we de noden, de ontwikkeling en de veiligheid van de kinderen centraal.

 

We zetten sterk in op het netwerk rond het gezin. Gezien er vaak diverse problemen aanwezig zijn die maatschappelijke integratie bemoeilijken, vinden we het belangrijker om ook het informele netwerk (familie, vrienden, school, vrijetijdsbesteding) te betrekken en als het ware een opvangnet te creëren rondom het kind en zijn gezin.

 

Vzw Kruislink bestaat uit verschillende deelorganisaties nl. OOOC ’t Kruispunt, intensieve en kortdurende contextbegeleiding het Keerpunt en begeleidingstehuis De Link. Elke deelorganisatie onderschrijft de algemene pedagogische visie van de vzw en vertaalt deze naar de eigen specifieke expertise en aanbod in het hulpverleningslandschap.