crisisverblijf in combinatie met begeleiding

In samenwerking met het Crisismeldpunt -18 provincie Antwerpen bieden we crisisopvang en -begeleiding.

 

Crisisopvang en –begeleiding is een aanbod voor kinderen, jongeren en hun gezin die zich in een crisissituatie bevinden. Het kan gaan om conflicten tussen ouders en kinderen, maar ook over situaties die (plots) erg onveilig worden of waar ouders er niet meer in slagen voldoende zorg op te nemen voor hun kinderen. 

 

't Kruispunt biedt een oplossing op korte termijn en wil in eerste plaats de ouders en het kind/jongere even ademruimte en rust bieden. Vanuit de afstand die ontstaat, gaan we samen met het kind/de jongere én met de ouders op zoek naar oplossingen en nieuwe perspectieven. 

 

Concreet kan het kind of de jongere één week in onze leefgroep verblijven, dit is verlengbaar met maximaal één week. Het verblijf wordt steeds aangeboden in combinatie met intensieve begeleiding, zowel voor de kinderen/jongeren als voor de ouders of zorgfiguren. De gezinsgesprekken gaan door bij de ouders thuis of in de voorziening, afhankelijk van de woonplaats en het doel van het gesprek. We werken samen met andere hulpverleners als dit nodig is.

 

Samen met het gezin kijken we naar het verloop en de betekenis van de moeilijkheden. Elk gezinslid wordt hierover aangesproken en ertoe gemotiveerd om anders te reageren. In andere situaties bekijken we vooral hoe er terug meer veiligheid gebracht kan worden. Het doel is steeds om zo snel mogelijk opnieuw naar huis te kunnen keren met afspraken of een plan voor de verdere toekomst. 

 

De crisisopvang en -begeleiding start idealiter met een kennismakingsgesprek tussen de verschillende betrokkenen op het moment dat het kind of de jongere naar onze leefgroep wordt gebracht. Indien de ouders of zorgfiguren niet aanwezig kunnen zijn bij de opstart, worden zij de eerst volgende werkdag gecontacteerd door de begeleider van ons centrum.

 

Onze aanpak:

 • In een crisissituatie reageren gezinsleden vaak erg emotioneel en is er eerst ruimte nodig om rust te vinden. Zodra iedereen dit gevonden heeft, gaan we in gesprek. 
 • Samen met alle betrokkenen brengen we in kaart wat er is misgelopen en hoe dit escaleerde. We bespreken de zorgen die er zijn, maar we nemen ook voldoende tijd om aanwezige krachten te verkennen en geloof in verandering te herstellen.  We bekijken samen wat er nodig is om tot herstel te komen en hoe we de situatie terug leefbaar en veilig kunnen maken voor iedereen. 
 • Communicatie verloopt op een open, respectvolle en duidelijke manier. We benoemen ook wat moeilijk of lastig is.
 • Op basis van de aanwezige krachten en risico’s in het gezin bekijken we de opties voor mogelijke verdere ondersteuning.  
 • Er worden afspraken gemaakt met duidelijke verwachtingen naar de gezinsleden toe en er worden handvaten aangereikt om nieuwe crisissituaties te vermijden. 
 • We onderzoeken, in samenspraak met het gezin, hoe personen uit het netwerk kunnen ondersteunen. 

Op het einde van de begeleiding maken we een verslag voor het gezin en de verwijzer. Mits toestemming van het gezin, kan het verslag ook aan eventuele vervolghulpverlening bezorgd worden. 

 

Het kind of de jongere verblijft tijdelijk in onze leefgroep. Die kan erg variëren naar grootte en samenstelling (leeftijd, geslacht,...). Er zijn heel wat vaste afspraken over het dagverloop en de activiteiten. School en/of werk is belangrijk en proberen we goed te onderhouden. Indien de jongere niet naar school gaat, wordt er een duidelijke daginvulling voorzien. Het team van begeleiders leidt het samenleven in goede banen en zorgt voor structuur en grenzen. Ze bieden ook een luisterend oor als dit nodig is. Elk kind/elke jongere krijgt een aandachtsopvoeder, een vast aanspreekpunt, die wekelijks tijd maakt voor een gesprek of activiteit. 

 

Praktisch

 • Leeftijd: kinderen/jongeren van 2,5 tot 18 jaar. 
 • Regio: arrondissement Turnhout en naburige gemeenten. 
 • Indicatie: er is een noodsituatie die als acuut beleefd wordt en waar onmiddellijk hulp geboden dient te worden. De beoordeling hiervan gebeurt steeds door het Crisismeldpunt. 
 • Kostprijs: de begeleiding en het verblijf zijn gratis voor de ouders. 
 • Aanmelden: crisisopvang en -begeleiding zijn enkel beschikbaar via het Crisismeldpunt -18 provincie Antwerpen. Zij zijn 24/24 uur en 7/7 dagen telefonisch bereikbaar op het nummer 03/609 57 57