Het Keerpunt is een dienst voor intensieve en kortdurende contextbegeleiding en contextbegeleiding i.f.v. Signs of Safety, die zich richt naar gezinnen met kinderen/jongeren van 0 tot 18 jaar. Samen gaan we aan de slag om via de krachten van het gezin en hun netwerk de moeilijkheden te verkleinen die een impact hebben op de veiligheid en ontwikkeling van de kinderen/jongeren. We werken samen een veiligheidsplan uit, zodat kinderen/jongeren in het gezin kunnen blijven en ouders de regie behouden over hun gezinsleven. Het gaat om (on)veiligheid in de brede zin van het woord: problemen van ouders die een invloed hebben op het welbevinden van de kinderen (b.v. verslavingsproblematiek, psychische problemen, …), hoogoplopende conflicten en geweld binnen het gezin of de partnerrelatie, moeite om in de basiszorg te voorzien door financiële problemen of gebrekkige woonomstandigheden, …. We zoeken samen naar wat is er nodig is om het welbevinden van kinderen te vergroten en ouders in hun ouderschap te versterken. Ook gaan we op zoek naar wie vanuit het netwerk het gezin kan ondersteunen en welke externe diensten hulp kunnen bieden.

 

Kenmerkend is dat de problemen vaak complex zijn en zich afspelen op verschillende levensdomeinen. Er kan sprake zijn van crisiskenmerken die vragen om snel te handelen. Bij gezinsleden leven er vaak gevoelens als onmacht, wanhoop, het gevoel nog maar weinig vat te hebben op de situatie, …. Bij de aanmelders is er grote bezorgdheid omtrent de veiligheid van de kinderen/jongeren, maar tegelijk er is nog geloof in de krachten van het gezin om met intensieve begeleiding de moeilijkheden het hoofd te bieden.

 

Vanuit samenwerking en partnerschap met het hele gezin worden er duidelijke en concrete doelen vooropgesteld. Ook het netwerk rond het gezin krijgt een belangrijke rol, waarbij we actief op zoek gaan naar supporters voor de kinderen, jongeren en ouders. Iedereen verdient immers mensen om successen mee te kunnen doelen en om op te kunnen terugvallen wanneer het moeilijker loopt. Tijdens de begeleiding wordt het netwerk dan ook versterkt en actief betrokken om mee hun schouders te zetten onder een gedeeld plan om ervoor te zorgen dat onveilige situaties zich niet (meer) voor zullen doen in het gezin.

 

Onze pijlers:

 • Intensieve samenwerken met het gezin.
 • Krachten van het gezin en hun netwerk aanspreken en versterken.
 • Aanwezige veiligheid versterken en gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren stimuleren.
 • Uitwerken van veiligheidsplan om kinderen en jongen optimale kansen te geven binnen hun eigen gezin of netwerk op te groeien.
 • Regie over het gezinsleven terug zo veel mogelijk bij het gezin zelf leggen.
 • Ouderschap versterken door het hervinden van verbinding met het kind of de jongere, het leren van nieuwe vaardigheden en het opdoen van succeservaringen. 
 • Indien nodig bruggen bouwen naar instanties die ondersteuning kunnen bieden op verschillende levensdomeinen van de kinderen of ouders (vb. financiële ondersteuning, bijkomende emotionele hulp, …). 
 • Samen op zoek naar…
 • welke stressfactoren aanwezig zijn en wat het gezin nodig heeft om deze te verlagen.
 • welke ouder-/contextfactoren invloed hebben op het welbevinden van de kinderen en jongeren.
 • welke kindfactoren eventueel aanwezig zijn de het ouderschap bemoeilijken.
 • welke oplossingsvaardigheden en competenties het gezin al heeft ingezet. 
 • wat de grootste hoop of wens is van gezinnen naar de toekomst en wat er nodig is volgens ieders zienswijze om dit te realiseren. 
 • vertrouwenspersonen voor kinderen, jongeren en ouders.