praktisch

ONZE AANPAK

We stimuleren de jongere tot actieve participatie enerzijds door samen het doelenplan op te stellen, anderzijds door hem/haar zélf dingen te laten ondernemen. 

De begeleider neemt doorgaans geen taken over maar gidst de jongere in de keuze van de beste oplossingen en aanpak. 

In de begeleiding maken we ruimte voor het aanleren van praktische vaardigheden, alsook de aanpak van psycho-sociale problemen. 

We ondersteunen de jongere in het herstel van moeilijke relaties met zijn context.  

We brengen het netwerk rond de jongere in kaart en gaan actief op zoek naar personen die een steun kunnen betekenen op langere termijn. Ook wanneer de jongere hier zelf geen vraag rond heeft, brengen we netwerk ter sprake en doen we een aanbod. 

We respecteren de levensstijl van de jongere binnen de regels die de maatschappij oplegt: we zijn er niet om te controleren, maar willen dat zaken eerlijk besproken kunnen worden.

Communicatie verloopt op een open en duidelijke manier, we benoemen ook wat moeilijk of lastig is en zijn rechtuit. Je weet wat je aan ons hebt.  

De nadruk ligt op samen-werking, een proces van groei in autonomie en creëren van een stabiele en veilige leefsituatie. 

  

Elke zes maanden evalueren we samen met de jongere en de aanmelder de vooropgestelde doelstellingen. We bespreken waar we al staan, waar nog verder aan gewerkt moet worden en welke eventueel nieuwe doelstellingen zijn. Van deze evaluatie wordt telkens een evolutieverslag gemaakt. Dit verslag bezorgen we aan de jongere en de aanmelder. 

 

KOSTPRIJS

De begeleiding is gratis. 

 

WIE KAN AANMELDEN

Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ)

Sociale Dienst van de Jeugdrechtbank (SDJ)

Andere voorzieningen van bijzondere jeugdzorg

Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW)

JongerenAdviesCentra (JAC)

Centra voor LeerlingBegeleiding (CLB)

Zij kunnen een aanvraag indienen bij de Intersectorale Toegangspoort Jeugdzorg (ITP). Het is de ITP die uiteindelijk de beslissing neemt of een jongere in aanmerking komt voor CBAW.  

 

HOE AANMELDEN

Het aanbod CBAW vanuit De Link behoort tot de niet-rechtstreeks toegankelijke hulpverlening.

 

We werken met een wachtlijst, waarop vanuit de Intersectorale Toegangspoort Jeugdzorg aangemeld kan worden.

Wanneer een instroommogelijkheid vrijkomt, wordt de betrokken aanmelder gecontacteerd. 

 

Voor meer informatie over ons aanbod kan u contact nemen met opnameverantwoordelijke.